Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

30%

30.00%

Đông Nam Á

(Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment)

20%

20.00%

Bắc Mỹ

(Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment)

20%

20.00%

Nam Mỹ

(Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment)

10%

10.00%

Đông Âu

(Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment)

10%

10.00%

Châu Phi

(Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment)

10%

10.00%

Trung Đông

(Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Đông Nam Á 30.00% Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment
Bắc Mỹ 20.00% Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment
Nam Mỹ 20.00% Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment
Đông Âu 10.00% Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment
Châu Phi 10.00% Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment
Trung Đông 10.00% Traffic Light; Traffic Display; Traffic Signal; Warning Light; Safety Equipment
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03101450
Gửi email cho nhà cung cấp này